© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Smernice za privatnost

Sledeću „Politiku o privatnosti“ sačinila je kompanija Panini S.p.A. - jednočlano društvo (u daljem tekstu „Panini“), kontrolor podataka za obradu ličnih podataka koje prikupljamo na našim veb stranicama i u našim aplikacijama za pametne telefone i tablete (u daljem tekstu: „Lični podaci“ i „Aplikacije“), a koje nam dostavljate direktno ili koje smo dobili na bilo koji način ili do kojih smo sami došli kao rezultat obrade vaše registracije za sekcije naših Aplikacija na veb stranicama.

Kompanija Panini smatra da je vaša privatnost od suštinskog značaja. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije kako biste doneli informisanu odluku prilikom popunjavanja polja koja je potrebno popuniti tokom registracije za sekcije Aplikacije da biste ih koristili ili da biste kupovali naše proizvode i/ili usluge.

Prikupljeni podaci

Kompanija Panini ne traži Lične podatke u svrhu pretraživanja glavnih sekcija njenih Aplikacija. Međutim, neke naše Aplikacije sadrže posebne i privilegovane sekcije za registrovane korisnike.

Kompanija Panini može da prikuplja dve vrste podataka:

 • Lične podatke
 • Anonimne informacije

Obrađeni lični podaci sastoje se od informacija koje smo od vas zatražili tokom registracije u našim Aplikacijama i/ili prilikom svake kupovine naših proizvoda i/ili usluga, prilikom vašeg učešća u nagradnim igrama ili događajima bilo koje vrste koje smo organizovali, ili koje ste nam spontano dostavili, kao i informacija koje smo sukcesivno kreirali kroz upravljanje odnosom sa svakim klijentom.

Anonimne informacije su informacije u vezi sa korišćenjem Aplikacije, navikama u pogledu pretraživanja i protokom podataka uopšte. Prikupljene informacije ostaju anonimne i ne omogućavaju identifikovanje korisnika.

Za više informacija pročitajte naše Smernice za kolačiće

PersonalDataProcessing.html

Svrhe i metode obrade Ličnih podataka

Obrada Ličnih podataka ima sledeće svrhe:

 1. omogućava sprovođenje operacija koje su u bliskoj vezi sa i koje doprinose upravljanju odnosima sa korisnicima i klijentima, kao što su, na primer, davanje odgovora na pitanja dostavljena putem obrasca za kontakt, aktiviranje ograničenih sekcija Aplikacija, pružanje tražene usluge i sprovođenje ugovora o prodaji proizvoda i/ili usluga, te provera učinka odnosa sa klijentima;
 2. omogućava adekvatno ispunjavanje ugovornih obaveza koje smo preuzeli u pogledu korisnika i klijenata i obrnuto, kao i računovodstvenih i poreskih zahteva;
 3. omogućava ispunjavanje obaveza koje nameću zakoni i propisi ili odredbe koje su izdali zakonom ovlašćeni organi i tela nadležna za nadzor i kontrolu;
 4. izvršava operacije nad informacijama u vezi sa našim dodatnim proizvodima i/ili uslugama, kao i promotivne, prodajne i marketinške operacije.
 5. podesite grupe korisnika obradom podataka obezbeđenih od strane naših klijenata tako da kompanija Panini ne prosleđuje opšte informacije o prodaji i promocijama korisnicima na nejasan način. Ovo nam omogućava da segmentiramo korisnike i da na taj način kreiramo različite grupe prema spektru interesovanja, na primer na osnovu zemlje porekla, jezika, pola, ranijih kupovina itd. ... To nam omogućava da vam šaljemo informacije o prodaji koje su najvažnije i što je moguće manje invazivne. Na kraju vas podsećamo da se pristanak na prosleđivanje informacija o prodaji i promocijama ne odnosi samo na informacije koje se šalju posredstvom automatskih sistema bez intervencije operatera (na primer, e-poštom), već i na tradicionalne načine kontaktiranja, kao što su poštanske usluge. U svakom trenutku možete da povučete svoj pristanak na obradu vaših podataka u ovu svrhu, pa čak i odvojeno; na primer, možete da odlučite da reklame dobijate samo putem pošte, ali ne i posredstvom automatskih sistema;
 6. sprovođenje aktivnosti koje otkrivaju nivo zadovoljstva klijenata.

Obrada će se obavljati putem računara ili na papiru i u oba slučaja može biti organizovana u obliku baza podataka ili skladišta, a uključiće i komunikaciju putem pošte, telefona ili računarskih sistema, ako je to potrebno. Kompanija Panini će obradu podataka vršiti i primenom tehnika segmentacije korisnika i klijenata na osnovu svih prikupljenih ličnih podataka, kako bi se ograničilo prosleđivanje informacija i ponuda.

Ukoliko koristite neku uslugu u Panini Aplikaciji ili kupujete ili ste kupili neki proizvod ili uslugu kompanije Panini, od nas ćete dobijati komercijalne informacije vezane za istu vrstu proizvoda i/ili usluge. Međutim, imajte u vidu da u bilo koje vreme možete da otkažete prijem ovih marketinških informacija tako što ćete nam poslati obaveštenje na adresu navedenu u poslednjem pasusu ili, ukoliko obaveštenje šaljete putem računara, tako što ćete pratiti proceduru navedenu na kraju ovog obaveštenja.

Bez obzira na dolenavedene izuzetke, Lični podaci generalno nisu namenjeni objavljivanju, saopštavanju ili distribuciji.

Lični podaci biće obelodanjeni osoblju kompanije Panini i članovima ostalih kompanija Panini Grupe zaduženim za razvoj Aplikacija i upravljanje njima. Svi članovi osoblja Panini Grupe koji su postavljeni za kontrolore i/ili koji su zaduženi za obradu podataka prema aktuelnoj korporativnoj strukturi odgovorni su za njihovu obradu kako bi ostvarili gorenavedene ciljeve. Pored toga, Lični podaci biće obelodanjeni nezavisnim kompanijama, imenovanim kontrolorima nadležnim za obradu podataka, koji su odgovorni za njihovu obradu angažovanjem trećih lica (na primer, kompanija odgovorna za upravljanje prodajnim nalozima i njihovo izvršavanje).

Lični podaci mogu biti otkriveni trećim licima sa kojima kompanija Panini ima ugovorni odnos koji uključuje usluge za tu aktivnost (na primer, računovodstvene firme, revizori itd.).

Lični podaci mogu da se dele, koriste i prenose unutar kompanija koje pripadaju Panini Grupi, a u vezi sa svrhom u koju se te informacije prikupljaju.

Na kraju, Lični podaci biće obelodanjeni ukoliko to zatraže nadležne poreske službe, ili drugim javnim organima, u skladu sa odredbama važećih zakona.

Lični podaci dece mlađe od 13 godina

Kada se dete mlađe od 13 godina (ili starije, u skladu sa lokalnim zakonima) registruje na naše Aplikacije da bi koristilo sekcije rezervisane za registrovane korisnike, kompanija Panini će zatražiti detetovu adresu e-pošte, kao i adresu e-pošte njegovog/njenog roditelja ili staratelja.

Korisnici koji ne otkriju svoje godine starosti smatraće se mlađim od 13 godina i biće tretirani na taj način, pa će kompanija Panini zatražiti i adresu e-pošte njihovih roditelja ili staratelja.

Uz saglasnost koja se može proveriti, kompanija Panini prikuplja Lične podatke kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, pol, datum rođenja, zemlja i pokrajina boravka, ili druge informacije koje su potrebne za datu aktivnost (u vezi sa takmičenjima, kvizovima ili onlajn igrama itd.). Adresu e-pošte deteta koristićemo isključivo u svrhu u koju je ona uzeta, a adresu e-pošte roditelja ili staratelja koristićemo samo da bismo im dostavili obaveštenje o detetovom kontaktu. Roditelji i staratelji dece mlađe od 13 godina čije smo lične podatke prikupili imaju pravo da pregledaju i zatraže brisanje tih ličnih podataka.

Deci mlađoj od 18 godina nije dozvoljeno da kupuju proizvode ili usluge sa naših Aplikacija.

Postupak kontrole deteta je sledeći:

 1. detetov roditelj ili staratelj dobija e-poruku sa pregledom detetovih ličnih podataka i može da potvrdi ili otkaže detetovu registraciju putem posebne veze; staratelj neće biti registrovan na naše Aplikacije, ali u bilo koje vreme može da proveri koje je lične podatke dete navelo ili da otkaže detetovu registraciju.
 2. roditelji ili staratelji imaju mogućnost da dozvole prikupljanje i korišćenje ličnih podataka njihovog deteta, ali da se ne saglase sa otkrivanjem tih podataka trećim licima. Ukoliko kompanija Panini izmeni prakse prikupljanja, korišćenja ili otkrivanja podataka sa kojima se roditelj već saglasio, ona će roditelju dostaviti novo obaveštenje i pribaviti njegovu saglasnost.
 3. roditelji i staratelji biće obavešteni ukoliko dete izvrši bilo kakvu izmenu ličnih podataka koje su oni prvobitno odobrili i biće im dostavljen novi zahtev za saglasnost pre prikupljanja novih podataka.
 4. roditelji ili staratelji mogu da povuku svoj pristanak i odbiju dalje korišćenje ili prikupljanje ličnih podataka njihovog deteta.

Kompanija Panini koristi funkciju geolociranja pomoću koje može da utvrdi iz koje zemlje se pristupa Aplikacijama, s obzirom da proces kontrole deteta zavisi od zemlje iz koje se korisnik povezuje, a ne od Aplikacije, pa čak ni od Nacije navedene u podacima za registraciju.

Obavezujuća priroda navođenja ličnih podataka i posledice u slučaju nedostavljanja odgovora

Navođenje Ličnih podataka i njihova obrada u svrhe navedene u podstavovima a., b., i c. odeljka Svrhe i metode obrade Ličnih podataka neophodni su za ostvarivanje ugovornog odnosa, te stoga predstavljaju neophodan uslov za samo uspostavljanje tog odnosa. Posledično, neotkrivanje Ličnih podataka, uskraćivanje pristanka na obradu u pogledu prenosa Ličnih podataka u inostranstvo i njihovog saopštavanja u kompanijama koje su članice Panini Grupe, ili dokazana netačnost dostavljenih podataka za rezultat će imati nemogućnost kompanije Panini da ostvari ugovorni odnos i dati joj pravo da odbije ostvarivanje ugovornog odnosa ili da ga prekine.

Navođenje Ličnih podataka i njihova obrada u svrhe navedene u podstavovima d., e. i f. odeljka Svrhe i metode obrade Ličnih podataka su opcioni. Posledično, uskraćivanje pristanka na njihovu obradu sprečiće kompaniju Panini da sprovodi sa njima povezane aktivnosti.

Sa posebnim osvrtom na učešće u igrama, takmičenjima i događajima koji uključuju nagrade, vaše dostavljanje tekstova, crteža ili fotografija smatraćemo pristankom na njihovo objavljivanje, čak i ukoliko on nije prethodno izričito dat.

Pravila koja važe u svim zemljama

Propisi o privatnosti kompanije Panini usklađeni su sa važećim zakonima o obradi ličnih podataka kako bi se obezbedila zaštita ličnih podataka širom sveta.

Bezbednost i kvalitet informacija

Namera nam je da zaštitimo lične podatke i da njima upravljamo na kvalitetan način. Uvek usvajamo mere i procese koji su adekvatni i obavezujući, kao što je primena šifrovanja kada prenosimo određene osetljive podatke, čime ih štitimo i obezbeđujemo visok kvalitet usluge.

Korišćenje eksternih usluga

Kompanija Panini može da koristi spoljne usluge za prikupljanje, korišćenje, analizu i obradu podataka. Kompanija Panini traži od agencija koje pružaju eksterne usluge da upravljaju podacima na način koji je u skladu sa Smernicama za privatnost kompanije Panini, uključujući moguće angažovanje „obrađivača podataka“, ako je potrebno.

Spajanja i preuzimanja

Mogu se pojaviti okolnosti u kojima, bilo iz strateških ili poslovnih razloga, kompanija Panini može da odluči da proda, kupi, da se udruži ili na drugi način reorganizuje svoju firmu u nekim zemljama. Takve transakcije mogu da uključe otkrivanje ličnih podataka kupcima ili potencijalnim kupcima, ili prijem takvih podataka od strane prodavaca. Kompanija Panini istražuje odgovarajuću zaštitu za korišćenje podataka za ove vrste transakcija.

Povezivanje sa veb stranicama koje ne pripadaju kompaniji Panini

Panini Aplikacije mogu da sadrže veze ka drugim veb stranicama. Kompanija Panini nije odgovorna za prakse privatnosti ili sadržaj takvih veb stranica.

Prava lica na koje se podaci odnose

Kontrolor podataka za Lične podatke je kompanija Panini S.p.A. - jednočlano društvo, sa sedištem u Modeni, Viale Emilio Po. 380. Obrađivač ličnih podataka je direktor za nove medije, Giorgio Aravecchia. webprivacy@panini.it

Možete da ostvarite svoja prava i pristupite svojim podacima da biste ih pregledali, proverili njihovo korišćenje ili ih, u ekstremnim slučajevima, ispravili, ažurirali, izmenili, dopunili i obrisali, ili se usprotivili njihovoj obradi, preko sekcije „uredi podatke“ u našim Aplikacijama ili tako što ćete nam pisati na adresu: webprivacy@panini.it

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije potvrdu o tome da li lični podaci o njemu/njoj postoje ili ne, bez obzira na to da li su oni već evidentirani, kao i obaveštenje o tim podacima u razumljivom obliku.
 2. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da bude obavešteno o sledećem:
  1. o izvoru ličnih podataka;
  2. o ciljevima i metodama obrade;
  3. o logici primenjenoj u procesu obrade, ako se obrada vrši uz pomoć elektronskih sredstava;
  4. o identitetu kontrolora podataka, obrađivača podataka i predstavnika imenovanog u skladu sa odeljkom 5, stav 2;
  5. o licima ili kategorijama lica kojima lični podaci mogu biti otkriveni i koji mogu doći do pomenutih podataka u svojstvu ovlašćenog zastupnika na teritoriji države, obrađivača podataka ili nadležnog lica.
 3. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije
  1. ažuriranje, ispravljanje ili, ukoliko je za to zainteresovano, objedinjavanje podataka;
  2. brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni, uključujući podatke čije zadržavanje nije neophodno za svrhu u koju su prikupljeni ili naknadno obrađeni;
  3. potvrdu o tome da su operacije pod a) i b) saopštene, zajedno sa njihovim sadržajem, licima kojima su podaci dostavljeni ili distribuirani, osim ukoliko se pokaže da je ovaj zahtev nemoguće ispuniti ili da on uključuje izrazito velike napore u odnosu na pravo koje je potrebno zaštititi.
 4. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se usprotivi, u celini ili delimično:
  1. na legitimnim osnovama, obradi njegovih/njenih ličnih podataka, čak i ukoliko su oni od značaja za svrhu prikupljanja;
  2. obradi njegovih/njenih ličnih podataka ukoliko se ona vrši u svrhu dostavljanja reklamnih materijala ili direktne prodaje, ili za potrebe sprovođenja anketa u vezi sa tržišnom ili komercijalnom komunikacijom.