© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Η ακόλουθη Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου έχει καταρτιστεί από την Panini S.p.A. – Ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο οργανωμένη κατά το δίκαιο της Ιταλίας, η οποία εδρεύει στη Μοντένα της Ιταλίας, στη διεύθυνση viale Emilio Po 380 – 41126, τηλ.: +39 059 382111, φαξ +39 059 827431 (εφεξής «Panini») ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας για smartphone και tablet (εφεξής, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές καλούνται από κοινού «Εφαρμογή» και/ή «Εφαρμογές»), παρέχονται απευθείας από εσάς ή λαμβάνονται ή δημιουργούνται από εμάς ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε στην εγγραφή σας στην Εφαρμογή μας.

Για την Panini η προστασία της ιδιωτικότητάς σας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα . Ως εκ τούτου, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες πληροφορίες ώστε να είστε σε θέση να κάνετε μια ελεύθερη, συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη και σαφή επιλογή, όταν σας ζητηθεί να δώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να συνδεθείτε στις Εφαρμογές ή σε μέρος αυτών και όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητα για τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από τις Εφαρμογές, όπως για παράδειγμα για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Γενικά, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και/ή «Δεδομένα») που συλλέγονται από την Panini μέσω των Εφαρμογών ή παρέχονται από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις Εφαρμογές (εφεξής «Υπηρεσίες»), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρακάτω ενότητα με τον τίτλο «Γ. Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, θα υπόκεινται σε επεξεργασία με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως οι αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της νομιμότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού του σκοπού, της ακρίβειας, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου έχει καταρτιστεί με βάση την αρχή της διαφάνειας, και είναι γραμμένη σε απλή γλώσσα με όσο το δυνατόν λιγότερο νομική διατύπωση, προκειμένου το περιεχόμενό της να καταστεί πιο κατανοητό. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου χωρίζεται σε τρεις ενότητες (οι οποίες εφεξής καλούνται συλλογικά «Ενότητες» και/ή μεμονωμένα «Ενότητα»), με καθεμία να θίγει ένα θέμα, έτσι ώστε να μπορείτε αμέσως να βρίσκετε αυτό που αναζητάτε και να εστιάζετε στο θέμα που σας ενδιαφέρει. Οι Εφαρμογές της Panini μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους και/ή εφαρμογές για smartphone. Η Panini δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας ή για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και/ή των εφαρμογών για smartphone.

Α- Είδος των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής παρατίθενται παρακάτω.

Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όταν δημιουργήσετε λογαριασμό για να συνδέεστε στην Εφαρμογή της Panini, μπορεί να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, μήνας και έτος γέννησης, επαρχία ή πολιτεία και χώρα διαμονής. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε και άλλα Δεδομένα, όπως: διεύθυνση αποστολής, επιλογή του τρόπου πληρωμής και ηλικία του συλλέκτη στην περίπτωση αγοράς προϊόντων και/ή υπηρεσιών. Δεδομένα που προέρχονται από την υποβολή κειμένων, σχεδίων ή από στοιχεία εγγραφής, κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, διαδραστικά παιχνίδια (όπως εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία Adrenalyn) και πρωτοβουλίες κάθε είδους. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας Panini Zone (το εργαλείο ανταλλαγής που σας επιτρέπει να συμπληρώνετε γρηγορότερα τη συλλογή αυτοκόλλητων της Panini αντιστοιχώντας τα αυτοκόλλητα που σας λείπουν ή τις επιθυμητές κάρτες με εκείνα που προσφέρονται από άλλους συλλέκτες στη λίστα ανταλλαγής). Επιπλέον, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συλλεχθούν κατά τη διαχείριση κάθε σχέσης μέσω της ίδιας της Εφαρμογής ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Panini κατά τη χρήση της Εφαρμογής ή της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της Εφαρμογής.

Μερικά τμήματα της Εφαρμογής μπορεί να περιέχουν πεδία ελεύθερου κειμένου στα οποία πιθανόν να δώσετε πληροφορίες στην Panini που να περιέχουν Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μέσω των πεδίων ελεύθερου κειμένου, μπορεί να επιλέξετε να κοινοποιήσετε (ακόμη και κατά λάθος) ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και γενετικά ή βιοϊατρικά δεδομένα τα οποία επιτρέπουν με έναν μοναδικό τρόπο την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, και Δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η Panini σας ζητά να μην αποκαλύπτετε κανένα από αυτά τα είδη δεδομένων, εκτός εάν το θεωρείτε απολύτως απαραίτητο για να προχωρήσει το αίτημα που της έχετε προωθήσει. Επειδή η παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι, όπως αναφέρθηκε, εντελώς προαιρετική, εάν επιλέξετε να την κάνετε, η Panini θα μπορεί να επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδομένα μόνο κατόπιν της ρητής σας συναίνεσης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Panini επισημαίνει τη σημασία της ρητής σας συναίνεσης για την επεξεργασία των συγκεκριμένων κατηγοριών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην περίπτωση όπου αποφασίσετε να τα κοινοποιήσετε στην Panini.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, τα πεδία ελεύθερου κειμένου στις Εφαρμογές, από τα οποία πιθανόν να προωθείτε μηνύματα κάθε είδους, μπορεί να περιέχουν Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που να αφορούν τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση όπου αποφασίζετε να κοινοποιήσετε τα εν λόγω Δεδομένα, θα θεωρείστε αυτοδιοριζόμενος Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναλάβετε όλες τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Επομένως, προς τον σκοπό αυτό, δεσμεύεστε να προφυλάσσετε την Panini από οποιαδήποτε διαφορά, απαίτηση και αξίωση αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από την επεξεργασία των δεδομένων κ.λπ. που θα μπορούσαν να αποσταλούν στην Panini από πρόσωπα των οποίων τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απεστάλησαν από εσάς κατά παραβίαση των κανόνων περί προστασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επειδή στις περιπτώσεις αυτές η Panini δεν συλλέγει τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (αλλά εμμέσως από εσάς), εγγυάστε ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία μπορεί να βασιστεί στη συναίνεση των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων ή σε άλλο κατάλληλο και νομικό έρεισμα που νομιμοποιεί την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

Ευκαιρίες εργασίας

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας στην Panini ή για μια θέση εργασίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπο: HCM – Recruitment Web. Ως προς αυτό, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που έχει δημοσιευτεί εκεί

Δεδομένα πλοήγησης και cookies

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, το σύστημα υπολογιστών και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των Εφαρμογών καταγράφει ορισμένα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η διαβίβαση των οποίων υπονοείται με τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται από την Panini για να συνδεθούν με ταυτοποιημένα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά η ίδια η φύση τους, μέσω της επεξεργασίας και τη σύνδεση με δεδομένα που ανήκουν σε τρίτους, επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτή η κατηγορία των δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που έχουν συνδεθεί στην Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (ενιαίο αναγνωριστικό πόρων) των ζητούμενων υπηρεσιών, τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απάντησης που δίνεται από τον διακομιστή (σωστή, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που συνδέονται με το λειτουργικό σύστημα και τον υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής, για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της και για τον εντοπισμό προβλημάτων και/ή καταχρήσεων. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση της ευθύνης στην περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά της Εφαρμογής ή τρίτων, η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες.

Πληροφορίες για τη χρήση των cookies διατίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, την οποία σας ζητούμε να διαβάσετε κάνοντας κλικ στον εξής σύνδεσμο: Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα

Β- Επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 16 ετών

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, ή σύμφωνα με την εθνική και τοπική νομοθεσία, τα παιδιά που είναι μικρότερα από την ηλικία που ορίζεται για την παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία, και σε κάθε περίπτωση παιδιά όχι μικρότερα των 13 ετών, δεν επιτρέπεται να δημιουργούν λογαριασμό στις Εφαρμογές και να έχουν πρόσβαση σε ενότητες που προορίζονται για τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Οι χρήστες που δεν δηλώνουν την ηλικία τους θα θεωρούνται ότι είναι κάτω των 16 ετών και θα αντιμετωπίζονται ως άτομα κάτω των 16 ετών ή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας την οποία δηλώνουν κατά την εγγραφή, ως άτομα μικρότερα από ελάχιστο όριο ηλικίας που ορίζεται για την παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων και επομένως δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ενότητες που προορίζονται για τους εγγεγραμμένους χρήστες των Εφαρμογών.

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από τις Εφαρμογές μας.

Γ- Σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση ενεργειών που συνδέονται στενά και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαχείριση των συναλλαγών σας, όπως η διαχείριση των απαντήσεων σε ρωτήματα που λαμβάνουμε μέσω από τις φόρμες επικοινωνίας, για την ενεργοποίηση ενοτήτων περιορισμένης πρόσβασης των Εφαρμογών, για να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση που χάσετε τους κωδικούς σύνδεσης και πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό στις Εφαρμογές, για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης προϊόντων και/ή υπηρεσιών, για τη διαχείριση και διεκπεραίωση παραγγελιών μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce), για να ελέγχετε το χρονολόγιο των αγορών σας, για να διασφαλίζουμε την παράδοση των προϊόντων που αγοράσατε και την παρακολούθηση της κατάστασης της παραγγελίας σας, και για να έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε παιχνίδια, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις όπου απονέμονται βραβεία(Παροχή υπηρεσιών);
 • Για να είναι δυνατή η ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει προς εσάς και αντιστρόφως (Συμβατικές υποχρεώσεις);
 • Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ ή με διατάξεις που εκδίδονται από αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες από τον νόμο και με διατάξεις που εκδίδονται από εποπτικούς και ελεγκτικούς φορείς, καθώς και για λόγους φορολογικής και λογιστικής συμμόρφωσης (Συμμόρφωση με τη νομοθεσία);
 • Για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για προωθητικές, εμπορικές και διαφημιστικές εκστρατείες και για έρευνα αγοράς μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων χωρίς την παρέμβαση χειριστή (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά επίσης και μέσω των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας, όπως το ταχυδρομείο, για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών (μέσω της αποστολής ερωτηματολογίων, της διεξαγωγής ερευνών ή ψηφοφοριών) (Διαφημιστικές δραστηριότητες)
 • Για να σας αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία μιας Εφαρμογής ή εάν αγοράζετε ή έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μέσω της Εφαρμογής, απευθείας διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα σχετικά με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες (Soft spam);
 • Για να δημιουργούμε ομάδες χρηστών μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες μας ώστε να μην - --αποστέλλουμε αδιακρίτως εμπορικά και προωθητικά μηνύματα σε όλους τους χρήστες . Έτσι μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό των χρηστών, δημιουργώντας ομάδες με βάση κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τη χώρα καταγωγής, τη γλώσσα, το φύλο, προηγούμενο ιστορικό αγορών κ.λπ. Επίσης, α μπορούμε να αποστέλλουμε εμπορικά μηνύματα, μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων χωρίς την παρέμβαση χειριστή (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά επίσης και μέσω των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας, όπως το ταχυδρομείο, που είναι πιο προσιτοί και λιγότερο οχληροί, περιορίζοντας όσο το δυνατόν το φαινόμενο λήψης μηνυμάτων που δεν σας ενδιαφέρουν (Ανάλυση προφίλ).

Δ- Νομικό έρεισμα για την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υποχρεωτική/προαιρετική παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής τους

Το νομικό έρεισμα για την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίστηκαν στην προηγούμενη Ενότητα της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου («Σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα») είναι το εξής: Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και τις συμβατικές υποχρεώσεις έχει αμιγώς λειτουργικό σκοπό για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και την ορθή εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης και επομένως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της ίδιας της συμβατικής σχέσης και του νομικού ερείσματος της επεξεργασίας. Κατά συνέπεια, η μη παροχή των ζητούμενων Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον εν λόγω σκοπό ή η ανακρίβεια των δεδομένων που έχουν δοθεί θα καταστήσει αδύνατο για την Panini να παρέχει την υπηρεσία και να ανταποκριθεί στη συμβατική σχέση και θα της δώσει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας.

Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αφορούν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Panini με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις. Όταν δίνετε στην Panini τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εμείς οφείλουμε να τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία μπορεί να προβλέπει την αποθήκευση και την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, τους τελωνειακούς κανόνες ή άλλες υποχρεώσεις.

Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική επεξεργασία τους για τους σκοπούς που σχετίζονται με την προωθητική δραστηριότητα εξαρτάται από τη ρητή συναίνεσή σας, την οποία δίνετε ενεργοποιώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε την εν λόγω συναίνεση στην Panini, αλλά εάν το κάνετε, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επίπτωση (εκτός από το γεγονός ότι δεν θα λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από την Panini). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τον εν λόγω σκοπό ακολουθώντας τις οδηγίες στην Ενότητα «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική επεξεργασία τους για τους σκοπούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Soft spam βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Panini να αποστέλλει προωθητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που είναι παρεμφερή με εκείνα που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει ή έχετε αγοράσει μέσω της Εφαρμογής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων χωρίς καμία επίπτωση (εκτός από το γεγονός ότι δεν θα μπορείτε πλέον να λαμβάνετε περαιτέρω μηνύματα τέτοιου είδους από την Panini) χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε για τον εν λόγω σκοπό.

Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική επεξεργασία τους για τους σκοπούς που σχετίζονται με την ανάλυση του προφίλ βασίζεται στη ρητή συναίνεσή σας, την οποία δίνετε ενεργοποιώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε την εν λόγω συναίνεση στην Panini, αλλά εάν το κάνετε, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επίπτωση (χωρίς να έχετε πλέον το προνόμιο της εξατομίκευσης των εμπορικών προσφορών της Panini). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τον εν λόγω σκοπό ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην Ενότητα «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

Ε- Κοινολόγηση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα γνωστοποιούνται στο προσωπικό της Panini που είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Εφαρμογών και είναι εξουσιοδοτημένο να τα επεξεργάζεται με σκοπό την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών. Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας ή έχει αποδεχτεί να δεσμεύεται από την κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να κοινολογηθούν, να χρησιμοποιηθούν και να διαβιβαστούν σε εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Panini για λογιστικούς και διοικητικούς λόγους.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, που έχουν διοριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, επειδή εκείνοι τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της Panini (π.χ. εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την επεξεργασία παραγγελιών πώλησης, προμηθευτές η επικοινωνία με τους οποίους είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, πάροχοι πλατφορμών για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα προμηθευτές που πραγματοποιούν τεχνική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού δικτύων και δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προμηθευτές που αναπτύσσουν διαδραστικά παιχνίδια και διαγωνισμούς, δημιουργοί λογισμικών για συστήματα πληρωμών, προμηθευτές τεχνολογικών πλατφορμών και πυλών πληρωμής για παραγγελίες σε προϊόντα με ηλεκτρονική πληρωμή και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για ηλεκτρονικές πληρωμές).

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινολογηθούν σε τρίτους με τους οποίους η Panini έχει σταθερές συμβατικές σχέσεις που αφορούν λειτουργικές υπηρεσίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της (όπως μεταφορείς για την παράδοση των προϊόντων, ελεγκτικές εταιρείες, πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν βοήθεια και συμβουλές σε διοικητικά, νομικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών).

Τέλος, τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα κοινοποιούνται, όταν αυτό απαιτείται, στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ή σε άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζονται για δημοσίευση ή διάδοση.

ΣΤ- Διαβίβαση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εξαιτίας της διεθνούς παρουσίας της Panini, ορισμένα από τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε αποδέκτες, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι μπορεί να διαμένουν σε χώρες εκτός της ΕΕ ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Panini μεριμνά ώστε η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τα εν λόγω μέρη να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, η διαβίβασή τους θα πραγματοποιείται με τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως αποφάσεις καταλληλότητας, πρότυπα τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες εγγυήσεις που θεωρούνται επαρκείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα στην Panini στην εξής διεύθυνση: webprivacy@panini.it

Ζ- Διατήρηση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων θα διατηρούνται από την Panini για μια περίοδο που είναι αυστηρά αναγκαία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών και για την ορθή ανταπόκριση στη συμβατική σχέση μαζί σας. Από τη στιγμή που τα εν λόγω Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και επιτρέπουν την ανταπόκριση στη συμβατική σχέση, η Panini δύναται να τα διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ειδικότερα για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της Panini έναντι πιθανών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από την παροχή των Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, η Panini διευκρινίζει ότι ο χρόνος διατήρησης που σχετίζεται με κάθε παραγγελία και αγορά που έχετε πραγματοποιήσει είναι 24 μήνες. Επιπροσθέτως, η Panini διευκρινίζει ότι θα διατηρεί τα στοιχεία επαλήθευσης ταυτότητας στις Υπηρεσίες της Εφαρμογής έως 54 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας σας σύνδεσης (το σκεπτικό βασίζεται στο γεγονός ότι η Panini έχει υπολογίσει ότι ο αναγνωρισμένος χρόνος διατήρησης είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου). Στο τέλος της εν λόγω περιόδου τα Δεδομένα θα μετατρέπονται σε ανώνυμα.

Τα αιτήματά σας και τα Δεδομένα που περιέχονται σε αυτά, τα οποία συλλέγονται μέσω των επαφών ή της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών των Εφαρμογών θα διατηρούνται για έναν χρόνο από την ολοκλήρωση του αιτήματος, προκειμένου να επιτρέπεται στην Panini η διαχείριση οποιουδήποτε επιπλέον αιτήματός σας μετά την ολοκλήρωση του αρχικού. Στο τέλος της εν λόγω περιόδου, τα Δεδομένα που επιτρέπουν ακόμη και την έμμεση ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα γίνονται ανώνυμα και θα διατηρούνται μόνο υπό τη μορφή συγκεντρωτικών δεδομένων για στατιστικούς λόγους.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία θα διατηρούνται από την Panini για όσο διάστημα προβλέπεται από συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την άσκηση προωθητικών ενεργειών και την ανάλυση του προφίλ διατηρούνται από την Panini έως την ανάκληση της συναίνεσης που έχετε δώσει και ανανεώνονται σποραδικά. Όταν ανακληθεί η συναίνεσή σας, η Panini δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους εν λόγω σκοπούς, αλλά θα τα διατηρεί, ιδίως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντά της από πιθανή ευθύνη που θα βασίζεται στην εν λόγω επεξεργασία.

Η Panini σας ενημερώνει ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αρχή του περιορισμού των συζητήσεων, τα Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την άσκηση προωθητικών δραστηριοτήτων και την ανάλυση προφίλ σε κάθε περίπτωση θα διατηρούνται για 54 μήνες το πολύ από την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσης, σύμφωνα με το σκεπτικό που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των στοιχείων επαλήθευσης ταυτότητας στις Υπηρεσίες της Εφαρμογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό το λεγόμενο soft spam θα διατηρούνται από την Panini έως ότου αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στο τέλος κάθε μηνύματος soft spam που δέχεστε.

Η- Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα, ως υποκείμενο των δεδομένων, να:

 • ζητήσετε την πρόσβαση στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ή/και σε αντίγραφό τους), καθώς και να ενημερωθείτε πληρέστερα σχετικά με την τωρινή διαχείρισή τους,
 • ζητήσετε τη διόρθωση ή την ενημέρωση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία από την Panini, όταν εκείνα είναι ελλιπή ή μη ενημερωμένα,
 • ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τις βάσεις δεδομένων της Panini, όποτε θεωρήσετε την επεξεργασία τους μη απαραίτητη ή παράνομη,
 • ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Panini, εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι σωστά, μη αναγκαία ή ότι υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία ή εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία τους,
 • ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να αποκτήσετε αντίγραφο των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δοθεί στην Panini και σας αφορούν, σε δομημένο μορφότυπο, για κοινή χρήση και ευανάγνωστο από αυτόματη συσκευή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,
 • αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, χρησιμοποιώντας ένα νομικό έρεισμα σχετικά με την κατάστασή σας, με το οποίο θεωρείτε ότι θα εμποδίσετε την Panini από την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας,
 • αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για προωθητικούς σκοπούς και για σκοπούς ανάλυσης προφίλ και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία με σκοπό το λεγόμενο soft spam. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ρητή συναίνεση για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς σκοπούς και για την ανάλυση προφίλ αφορά όχι μόνο μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων χωρίς την παρέμβαση χειριστή (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά επίσης και μέσω των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας, όπως το ταχυδρομείο. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία, ακόμη και με ασυνάρτητο τρόπο, για παράδειγμα, αποφασίζοντας ότι θέλετε να λαμβάνετε τα εν λόγω μηνύματα μόνο μέσω ταχυδρομείου και όχι μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Λάβετε υπόψη ότι τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε δώσει στην Panini μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή μέσω της Ενότητας «Τροποποίηση των δεδομένων» των Εφαρμογών ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webprivacy@panini.it. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν.

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την άσκηση προωθητικών δραστηριοτήτων, μπορείτε να ανακαλέσετε και να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή την αποστολή της εν λόγω εμπορικής ενημέρωσης, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρθηκε ανωτέρω ή, στην περίπτωση μηνυμάτων που λαμβάνετε μέσω εργαλείων πληροφορικής, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται για τα συνηθισμένα μηνύματα (μέσω του κουμπιού «Εξαίρεση»).

Μπορείτε, επίσης, να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα soft spam, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε (μέσω του κουμπιού «Εξαίρεση»).

Η συναίνεση με σκοπό την ανάλυση προφίλ μπορεί να αναιρεθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις του χρήστη του προφίλ, είτε από την Εφαρμογή είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η Panini σας ενημερώνει ότι έχετε πάντα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (π.χ. στην αρχή του κράτους στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας και συγκεκριμένα στην Ιταλία βρίσκεται η εγγυήτρια αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ- Τροποποιήσεις της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου

Η έκδοση 1.0 της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Η Panini διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή απλώς να ενημερώνει εν μέρει ή συνολικά το περιεχόμενό της συνεπεία αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Panini θα σας ενημερώνει για τις εν λόγω αλλαγές, όταν θα ενσωματώνονται στη νομοθεσία, και θα είναι δεσμευτικές με τη δημοσίευσή τους στην Εφαρμογή. Η Panini σας καλεί να συμβουλεύεστε τακτικά την εν λόγω Ενότητα για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, προκειμένου να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και για τη χρήση τους από την Panini.