© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Sekretesspolicy

Följande sekretesspolicy är skriven av Panini S.p.A. - enmansbolag (hädanefter kallat Panini), uppgiftskontrollant för behandling av personuppgifter (nedan "Personuppgifter") som vi samlar in på våra webbplatser och i våra Program för smartphones och surfplattor (hädanefter kallas webbplatsen och dess Program gemensamt för "Programmet" och/eller "Programmen") och som anges direkt av dig, eller som vi tar emot eller som genereras av oss i samband med behandlingen av din registrering till sektioner av våra Program.

Panini anser att din sekretess är av grundläggande betydelse. Vi ber dig därför att läsa denna information noggrant så att du kan göra ett medvetet val när du fyller i fälten i samband med registreringen till sektioner av Programmet för att kunna använda det eller för att köpa våra varor och/eller tjänster.

Insamlade uppgifter

Panini kräver inte att personuppgifter anges för att navigera bland programmens huvudsektioner. En del av våra webbplatser innehåller dock special- och förmånssektioner för registrerade användare.

Uppgifter som samlas in av Panini kan vara av två typer:

 • Personuppgifter
 • Anonym information

Behandlade personuppgifter består av information som du ombes ange vid registrering på våra Program och/eller vid varje köp av varor och/eller tjänster, ditt deltagande i tävlingar eller evenemang av något slag som genomförs av oss eller som skickas spontant av dig och den information som därefter genereras av hanteringen av varje förbindelse.

Anonym information är den som omfattar användningen av program, navigeringsvanor och datatrafik i allmänhet. Insamlad information förblir anonym och medger inte att användare kan identifieras.

Läs vår Cookiepolicy för mer information.

PersonalDataProcessing.html

Ändamål och metod för personuppgiftsbehandlingen

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är följande:

 1. Genomförande av verksamhet som är förknippad med och till hjälp vid hantering av förbindelser med användare och kunder, t.ex. svara på frågor som skickas via kontaktformuläret, ge tillgång till begränsade programsektioner, leverera erfordrad tjänst och upprätta avtal för försäljning av varor och/eller tjänster samt kontrollera förbindelsernas fullgöranden.
 2. Korrekt fullgörande av de avtalsenliga åligganden som vi har tagit på oss gentemot användare och kunder och omvänt, samt av bokförings- och skattekrav.
 3. Uppfyllande av de åligganden som föreskrivs i lagar, regler och EU-lagstiftning, samt bestämmelser utfärdade av befullmäktigade myndigheter och av övervaknings- och kontrollorgan.
 4. Genomförande av informationsverksamhet avseende våra tilläggsprodukter och/eller -tjänster samt reklam-, försäljnings- och marknadsföringsverksamhet.
 5. Etablera en grupp av användare genom att bearbeta de uppgifter som samlas in från våra kunder så att Panini inte vidarebefordrar allmän försäljnings- och reklaminformation till användarna slumpmässigt. Detta gör att vi kan segmentera användarna och skapa olika grupper utifrån intresseområden, t.ex. baserat på hemland, språk, kön, tidigare inköp o.s.v. Vi kan därmed skicka dig försäljningsmeddelanden som är så relevanta och icke-störande som möjligt. Notera slutligen att ditt godkännande av vidarebefordrandet av försäljnings- och reklammeddelanden inte enbart gäller meddelanden som skickas via automatiserade system utan operatörens ingrepp (t.ex. e-post) utan även via traditionella kontaktsätt som postgång. Du kan alltid återkalla ditt godkännande av behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål. Detta gäller även enskilda delar, t.ex. att endast ta emot reklam via postgång och inte via automatiserade system.
 6. Genomförande av aktiviteter som identifierar graden av kundnöjdhet.

Behandlingen sker via dator eller på papper (i båda fallen med fördel organiserade som databaser eller lagringsmedia) och inbegriper om så erfordras postkommunikation, telefon och datorsystem. Panini utför även behandlingen genom segmentering av användare och kunder baserat på aggregering av insamlade personuppgifter för att begränsa vidarebefordringen av meddelanden och erbjudanden.

Om du använder en tjänst i ett Panini-program eller gör eller har gjort ett inköp av en Panini vara eller tjänst får du kommersiell kommunikation från oss om samma typ av produkt och/eller tjänst. Notera att du när som helst kan avbryta mottagandet av denna marknadsföringsinformation genom att skicka oss ett meddelande till adressen som anges i sista avsnittet eller genom att följa proceduren som anges sist i denna redogörelse om meddelandet sker via dator.

Utan åsidosättande av nedanstående undantag är personuppgifter normalt inte avsedda för publicering, kommunikation eller distribuering.

Personuppgifter ges till Panini-personal och andra Panini-koncernföretagsmedlemmar som ansvarar för webbplatsen eller programutveckling och -förvaltning. All Panini-koncernföretagspersonal som i egenskap av utsedda kontrollanter och/eller ansvariga för behandlingen i enlighet med aktuell företagsstruktur ansvarar för deras behandling för att uppnå ovanstående ändamål. Personuppgifter ges även till tredje part företag, utsedda kontrollanter för behandlingen, som ansvarar för deras behandling genom outsourcing (t.ex. ett företag som ansvarar för hanteringen och genomförandet av försäljningsorder).

Personuppgifter kan yppas för tredje parter med vilka Panini har pågående avtalsförbindelser som inbegriper tjänster för den aktiviteten (t.ex. bokföringsfirmor, revisorer o.s.v.).

Personuppgifter får delas, användas och överföras inom företag som tillhör Panini-koncernen för de ändamål som informationen samlades in.

Slutligen kommer personuppgifter att yppas när så krävs av lokala skattekontor, samt andra offentliga organ, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagar.

Personuppgifter för barn under 13 år:

När ett barn under 13 år (eller äldre i enlighet med lokala lagar) registrerar sig i våra program för användning av sektioner som är reserverade för registrerade användare kräver Panini barnets e-postadress och e-postadressen till barnets förälder/förmyndare.

Användare som inte uppger sin ålder kommer att betraktas och behandlas som under 13 år. Av den anledningen kommer Panini även att kräva målsmans e-postadress.

Med verifierbart godkännande samlar Panini in personuppgifter såsom förnamn, efternamn, e-postadress, kön, födelsedatum, land och bostadsort eller annan information som krävs för en viss aktivitet (avseende tävlingar, frågesporter, onlinespel o.s.v.). Vi använder endast barnets e-postadress för det ändamål den samlades in. Vi använder endast förälderns/förmyndarens e-postadress för att meddela att barnet har varit i kontakt med oss. Föräldrar/förmyndare till barn under 13 år, från vilka vi har mottagit personuppgifter, äger rätt att se och be oss radera sådana personuppgifter.

Barn under 18 år får inte köpa varor eller tjänster från våra program.

Proceduren för föräldrakontroll är följande:

 1. Barnets förälder/förmyndare får ett e-postmeddelande med en sammanfattning av barnets personuppgifter och kan bekräfta eller ta bort registreringen av barnet med hjälp av en speciell länk. Föräldern/förmyndaren registreras inte i våra program men kan när som helst kontrollera vilka personuppgifter barnet har lämnat eller ta bort barnets registrering.
 2. Föräldrar eller vårdnadshavare har möjlighet att tillåta insamling och användning av sina barns personuppgifter utan att samtycka till att sådana uppgifter delas med tredje part. Om Panini skulle komma att ändra de insamlings-, användnings- eller utlämningsförfaranden som föräldern godkänt, kommer Panini att avisera föräldern eller vårdnadshavaren och be om medgivande.
 3. Föräldrar och vårdnadshavare kommer att informeras om alla ändringar som barnet gör i de personuppgifter som ursprungligen godkänts av dem, och en ny förfrågan om medgivande skickas innan de nya uppgifterna samlas in.
 4. Föräldrar och vårdnadshavare kan återkalla sitt medgivande och neka vidare användning eller insamling av personuppgifter från barnet.

Panini använder en lokaliseringsfunktion för att fastställa från vilket land programmen besöks. Kontrollproceduren av barnet beror på från vilket land användaren ansluter sig, inte av programmen eller landet som specificeras i registreringsuppgifterna.

Obligatoriska personuppgifter och vad som händer om de inte anges

Det krävs att personuppgifterna anges och behandlas för de ändamål som specificeras i underavsnitt a., b., och c. i avsnittet Ändamål och metod för personuppgiftsbehandlingen för att fullgöra avtalsförbindelsen och är därför ett nödvändigt villkor för att etablera förbindelsen i sig. Om personuppgifterna inte anges, om behandlingen för överföring av personuppgifterna till utlandet och kommunikationen av dem i företag som ingår i Panini-koncernen inte godkänns eller om det förekommer felaktigheter i de angivna personuppgifterna medför detta att Panini inte kan fullfölja avtalsförbindelsen. Det ger Panini laglig rätt att inte fullgöra avtalsförbindelsen eller att avbryta den.

Det är valfritt att ange personuppgifter och godkänna deras behandling för ändamålen i underavsnitt d., e. och f. i avsnitt Ändamål och metod för personuppgiftsbehandlingen. Om behandlingen inte godkänns kan Panini följaktligen inte utföra de förknippade aktiviteterna.

Med specifik referens till deltagande i spel, tävlingar och evenemang med priser anses din vidarebefordring av text, teckningar eller foton som ett godkännande till att de publiceras även om det inte uttryckligen har godkänts på förhand.

Bestämmelser som gäller i alla länder

Panini sekretesspolicy är i överensstämmelse med Information om behandling av personuppgifter för att garantera skyddet av personuppgifter i hela världen.

Säkerhet och kvalitet avseende personuppgifter

Vi har som målsättning att skydda och hantera personuppgifter på ett kvalitetsmedvetet sätt. Vi använder oss alltid av lämpliga och obligatoriska åtgärder och processer för att säkerställa en högkvalitativ service. Detta sker genom att kryptering används vid överföring av viss känslig information.

Användning av underleverantörer

Panini kan använda underleverantörer för att samla in, använda, analysera och behandla uppgifter. Panini ber dessa underleverantörer av externa tjänster att hantera uppgifterna på ett sätt som överensstämmer med Panini sekretesspolicy, inklusive att vid behov utse uppgiftsbehandlare.

Samgåenden och uppköp

Av strategiska eller affärsmässiga orsaker kan Panini besluta sig för att sälja, köpa, slå samman eller omorganisera verksamheter i vissa länder. Sådana uppgörelser kan inkludera yppande av personuppgifter till köpare eller potentiella köpare eller mottagande av sådan information från säljarna. Panini strävar alltid efter att skydda och använda personuppgifterna på lämpligt sätt i samband med sådana uppgörelser.

Anslutning till andra än Panini webbplatser

Panini-program kan innehålla länkar till andra webbplatser. Panini är inte ansvarigt för dessa eller andra webbplatsers innehåll eller sekretesspolicy.

Uppgiftslämnarens rättigheter

Uppgiftskontrollanten för personuppgifter är Panini S.p.A. - enmansbolag med huvudkontor på Viale Emilio Po 380, Modena. Uppgiftsbehandlaren av personuppgifter är Director New Media Giorgio Aravecchia. webprivacy@panini.it

Du kan utöva dina rättigheter och därmed komma åt dina uppgifter för att se dem, kontrollera användningen av dem och, i extremfall, korrigera, uppdatera, ändra, göra tillägg till och radera dem eller motsäga dig behandlingen av dem med hjälp av sektionen "ändra uppgifter" på våra webbplatser eller genom att skriva till: webprivacy@panini.it

 1. Uppgiftslämnaren har rätt att få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som finns eller ej, oavsett om personuppgifterna har registrerats. Kommunikationen av sådana uppgifter ska dessutom lämnas på ett lättförståeligt sätt.
 2. Uppgiftslämnaren har rätt att få veta följande:
  1. Personuppgifternas ursprung.
  2. Ändamål och metod för personuppgiftsbehandlingen.
  3. Vilken logik som har använts i samband med personuppgiftsbehandling med hjälp av elektronisk utrustning.
  4. Namn på uppgiftskontrollant, uppgiftsbehandlare och utnämnd representant enligt artikel 5, mom. 2.
  5. Tredje parter eller kategorier av tredje parter som personuppgifterna kan lämnas vidare till, eller som kan få åtkomst till dem i egenskap av utnämnd representant i landet, uppgiftsbehandlare eller ansvarig.
 3. Uppgiftslämnaren har rätt till följande:
  1. Uppdatera och ändra sina personuppgifter eller lägga till personuppgifter.
  2. Begära att personuppgifter raderas, hålls hemliga eller spärras om de används i strid med lagen. Detta omfattar också personuppgifter som inte nödvändigtvis behöver sparas för att uppfylla de ändamål för vilka de har samlats in och behandlats.
  3. Få bekräftat att ovanstående punkter a) och b), och deras innehåll, har meddelats till de tredje parter som personuppgifterna har kommunicerats eller lämnats vidare till, såvida detta krav inte är möjligt eller kräver medel som står i uppenbart orimlig proportion till den skyddade rättigheten.
 4. Uppgiftslämnaren har rätt att motsätta sig följande, helt eller delvis:
  1. Användningen av hans eller hennes personuppgifter, om motiverade skäl föreligger, även om dessa personuppgifter är relevanta för det ändamål som de har samlats in.
  2. Användningen av hans eller hennes personuppgifter för reklamutskick eller direktförsäljning, marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.