© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Bestämmelser och villkor

Allmänna villkor för användning av Applikationen

Vi uppmanar dig att noga läsa dessa villkor för användning av den här hemsidan och dess applikationer för smartphones och surfplattor, i förekommande fall (nedan gemensamt kallade "Applikationen"). Genom att installera Applikationen accepterar du till fullo att vara bunden av dessa villkor för användning.
Användning av Applikationens innehåll

Applikationen ägs av Panini S.p.A. - Enkel aktieinnehavare (härefter kallat Panini). Det är förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, posta eller distribuera på annat sätt eller material på andra hemsidor eller applikationer som tagits från denna Applikationen, som är tillgänglig för endast personligt bruk. Det är förbjudet att använda denna Applikationen för kommersiella ändamål eller som på något sätt anses vara i vårt eget gottfinnande, olagligt eller skadligt.

All otillåten användning av texter och illustrationer, även delvis, kommer att åtalas som ett brott mot upphovsrätten och äganderätten.

Genom att installera och/eller använda denna Applikation, förklarar användaren att ha läst, förstått och accepterat villkoren för användning; förklarar dessutom att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte fullt ut acceptera användningsvillkoren nedan, använd inte det här programmet.

Denna Applikation innehåller information om äganderätt och upphovsrätt, vars villkor måste observeras och följas. Den information som lämnas på denna applikation kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel som Panini inte kan hållas ansvarigt för.

Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Panini förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller förbättringar när som helst och utan föregående varning ändra produkterna och/eller procedurer i den här applikationen. Dessutom har Panini rätt att redigera Applikationen eller radera innehåll eller funktioner på vilket som helst sätt, oberoende basis eller utan anledning. Panini tar inget ansvar för riktigheten i den information som lämnats, användningen sker på egen risk. Dessutom, genom att tillhandahålla sådan information, beviljar Panini inte några licenser för upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter.

Den information som offentliggjorts av Panini på denna Applikation kan innehålla direkta eller indirekta referenser till produkter vars lansering inte tillkännagivits eller som kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Vidarebefordran av information och material

Panini accepterar inte inlämnandet av material och/eller information av konfidentiell eller till naturen reserverad genom den här applikationen. All information eller material som skickas till Panini kommer inte att betraktas som konfidentiellt. Överlämnandet av information eller material av något slag till Panini kommer att ge den senare obegränsad, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera sådant material eller information. Genom att vidarebefordra sådant material eller information samtycker du också till Paninis fria användning av alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som skickas till oss för vilket som helst ändamål. Däremot så kommer ditt namn inte att publiceras eller det faktum att material eller annan information har tillhandahållits av dig till oss om inte:

  1. tillstånd att använda ditt namn har erhållits; eller
  2. vi meddelar dig först att det material eller annan information som du skickar till en särskild del av denna ansökan kommer att offentliggöras eller på annat sätt användas med ditt namn; eller
  3. vi är uttryckligen anmodade enligt lag.

Information eller material som har skickats är avsedd som text, meddelanden, idéer, koncept, grafik, fotografier, teckningar, filmer, audiovisuella verk, eller ditt biografiska material och/eller tillhör andra människor, och/eller liknande material som kommer att vidarebefordras, publiceras, uppladdas, integreras, förevisas, kommuniceras eller distribueras med eller genom Panini−Applikationen. Sådant material som du lämnar till Panini genom Applikationen, publicerade eller uppladdade så kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och inte din egendom och Panini kommer inte att acceptera något ansvar, skyldighet eller åtagande för dem eller för att ta emot eller inte ta emot dem. Om icke efterfrågat material vidarebefordras antingen avsiktligt eller oavsiktligt eller för vår Applikation, är det gjort så med vetskapen om att inget avtal finns mellan oss. Således samtycker du till att vidarebefordra detta material som inte grundar sig på ett förhållande av sekretess eller förtroende, och är dessutom överens om att du inte förväntar dig att få en översyn, kompensation eller ersättning av något slag från vår del.

Panini kan dock begära in material genom funktioner eller aktiviteter på denna Applikationen. Materialet och information som vi uttryckligen kräver ska lämnas till oss genom en funktion eller aktivitet av ett program (till exempel tävlingar med priser, tävlingar och kampanjer) är föremål för prenumeration och acceptans av ikraftvarande policy om behandling av personuppgifter.

Ansvar

Panini är inte på något sätt ansvarigt för hemsidan eller de applikationer som kan nås via denna applikation. När du använder en icke-Panini−hemsida eller applikation, även om den innehåller Panini-logotypen, är det viktigt att komma ihåg att det är en hemsida eller applikation som är oberoende av Panini och att den senare inte har någon kontroll över innehållet hemsidan eller applikationen i fråga. Dessutom vid förekomsten av en länk till en icke-Panini−hemsida eller applikation innebär inte godkännande eller ansvarstagande av Panini angående deras innehåll eller deras användning. Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt material du väljer att använda är fritt från skadliga element såsom virus, maskar, "trojan eller trojansk häst" och så vidare.

Panini kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda eller följdskador som uppstår vid användning av denna applikation eller andra webbplatser eller applikationer som nås via en hyperlänk, inklusive, utan begränsning, skador såsom utebliven vinst eller omsättning, avbrott på affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, förlust av program eller andra typer av data som lagras på din dator eller på annat sätt, även om Panini uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador. All information är uteslutande i det "skick de befinner sig i".

Panini tar inget ansvar och ger inte heller några uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet och icke-överträdelser av reglerna för användning.

Panini förbehåller sig rätten att göra, när som helst utan förvarning, ändringar och/eller uppdateringar på användarvillkoren. Användaren som fortsätter att använda det här programmet accepterar också de ovannämnda uppdateringarna och/eller förändringar, den här sidan bör därför besökas regelbundet för att kontrollera de aktuella ikraftvarande användningsvillkoren.

Panini kommer att göra rimliga ansträngningar för att applikationen alltid fungerar och är tillgänglig. Applikationen är dock tillhandahålls över mobilnät som inte omfattas av Panini. Av denna anledning kan Panini inte att ansvara för otillgänglighet av Applikationen eller någon svårighet eller oförmåga att hämta eller få tillgång till innehåll eller något annat kommunikationssystemfel vilket kan leda till att Applikationen inte är tillgänglig.

Om du inte är den som betalar räkningen för mobiltelefonen eller handdatorn som används för att få tillgång till Applikationen, kommer du att antas ha fått tillstånd från den som betalar räkningen för användning av Applikationen.