© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została napisana przez Panini S.p.A. – spółkę jednoosobową (dalej jako Panini), zarządcę danych w przetwarzaniu danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) gromadzonych na stronach internetowych oraz za pośrednictwem aplikacji na smartfony i tablety (dalej strona i jej aplikacje są zbiorczo określane jako „Aplikacja” i/lub „Aplikacje”) dostarczonych bezpośrednio przez ciebie albo w inny sposób lub wygenerowanych przez nas w wyniku przetwarzania zgłoszeń rejestracyjnych w częściach oferowanych Aplikacji.

Panini uważa twoją prywatność za sprawę najwyższej wagi. Dlatego prosimy cię o uważną lekturę poniższych informacji, byś mógł dokonać świadomego wyboru przy wypełnianiu poszczególnych pól podczas procesu rejestracji w odpowiednich obszarach Aplikacji bądź w celu dokonania zakupu naszych produktów i/lub usług.

Zbierane dane

Panini nie żąda obowiązkowego przekazania danych osobowych w celu przeglądania głównych obszarów naszych Aplikacji. Jednakże niektóre z naszych witryn zawierają szczególne i uprzywilejowane działy, dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Panini może gromadzić dane dwojakiego rodzaju:

 • Dane osobowe
 • Informacje anonimowe

Przetwarzane dane osobowe składają się z informacji, które zostały przekazane podczas rejestracji w naszych Aplikacjach, i/lub w trakcie zakupu naszych towarów i/lub usług, uczestnictwa w konkursach bądź innych prowadzonych przez nas akcjach, albo też zostały przesłane z własnej woli, oraz informacji wygenerowanych w następstwie przez zarządzanie danymi dowolnego rodzaju.

Anonimowe informacje powiązane z użytkowaniem Aplikacji, nawykami w zakresie korzystania z sieci i przesyłania danych. Zebrane informacje pozostają anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, co te pliki zawierają, proszę wejść na naszą stronę: Zasady dotyczące cookies.

PersonalDataProcessing.html

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych umożliwia realizację następujących celów:

 1. Pozwala na wykonywanie operacji ściśle związanych z zarządzaniem relacjami z użytkownikami i klientami, takich jak na przykład odpowiadanie na pytania przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co umożliwia dostęp do zastrzeżonych obszarów Aplikacji, dostarczania usług i wypełnianie umów sprzedaży towarów i/lub usług, a także kontrolę funkcjonowania wzajemnych relacji.
 2. Umożliwia właściwe wykonanie zobowiązań kontraktowych, podjętych przez nas wobec użytkowników oraz klientów i vice versa, a także wypełnienie wymogów księgowych i podatkowych.
 3. Pozwala na wypełnienie zobowiązań narzuconych przez przepisy, regulacje i wszelkie wytyczne UE, a także zarządzeń władz, realizowanych przez wymiar sprawiedliwości, a także siły porządkowe i ciała nadzorcze.
 4. Pozwala prowadzić operacje na danych związanych z dodatkowymi produktami i/lub usługami, a także operacjami promocyjnymi, sprzedażowymi i marketingowymi.
 5. Pozwala na ustanowienie grup użytkowników przez przetwarzanie danych udostępnionych nam przez naszych kilentów. Dzięki temu Panini nie przekazuje w niejasny sposób uogólnionych informacji związanych ze sprzedażą lub promocją. To umożliwia nam kategoryzację i tworzenie różnych grup użytkowników według kryteriów takich jak kraj pochodzenia, język, płeć, wcześniejsze zakupy itp. To pozwala nam wysyłać komunikaty marketingowe, które są najodpowiedniejsze i najmniej natarczywe. Na koniec przypominamy, że zgoda na przesyłanie informacji handlowych i promocyjnych dotyczy nie tylko komunikatów przesyłanych przez zautomatyzowany system bez udziału operatora (np. e-maile), ale także tradycyjnych metod kontaktu, takich jak poczta. Zawsze można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w tym celu, także w określony sposób, na przykład zgadzając się na otrzymywanie reklam tylko pocztą, a nie przez zautomatyzowane systemy;
 6. Umożliwia działania, które określają poziom zadowolenia klientów.

Przetwarzanie nastąpi w systemie komputerowym lub na papierze, gdzie w obu wypadkach dane mogą być ułożone w bazy, i w razie potrzeby obejmie przekazywanie informacji pocztą, przez telefon i system komputerowy. Panini będzie dokonywało przetwarzania także poprzez techniki segmentacji użytkowników i kupców na podstawie łączenia danych osobowych zebranych w celu ograniczenia przesyłanych informacji i ofert.

Jeśli korzystasz z usług za pośrednictwem Aplikacji Panini lub jeśli dokonujesz albo dokonałeś zakupu towaru lub usługi od Panini, otrzymasz od nas informacje handlowe, dotyczące tego samego typu towarów i/lub usług. W każdej chwili możesz jednak odwołać zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych, przesyłając nam zawiadomienie pod adres wyszczególniony w ostatnim punkcie albo, w wypadku komunikacji przez komputer, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej tych informacji.

Uwzględniając poniższe wyjątki, dane osobowe są generalnie nieprzeznaczone do publikacji, komunikacji ani dystrybucji.

Dane osobowe będą znane pracownikom Panini i innym członkom firm wchodzących w skład Panini Group, którzy odpowiadają za rozwój i zarządzanie Aplikacjami. Wszyscy pracownicy Panini Group, którzy jako wyznaczeni kontrolerzy i/lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych zgodnie z aktualną strukturą korporacji, mają je przetwarzać w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Poza tym dane osobowe zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym, wyznaczonym do kontroli ich przetwarzania i odpowiedzialnym za ich przetwarzanie poprzez outsourcing (na przykład firmie odpowiedzialnej za zarządzanie zamówieniami i ich realizacją).

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, z którymi Panini utrzymuje ciągłe kontraktowe relacje związane z usługami umożliwiającymi działalność (np. firmom księgowym, audytorom itp.).

Dane osobowe mogą być przekazywane i wykorzystywane w obrębie firm należących do Panini Group w związku z realizacją celów, dla których te dane zostały zebrane.

Dane osobowe zostaną ujawnione na żądanie odpowiednich władz podatkowych i innych urzędów zgodnie z ich kompetencjami, które regulują odpowiednie przepisy.

Informacja o danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia:

Gdy dziecko w wieku poniżej 13 lat (lub starsze, zgodnie z miejscowym prawem) rejestruje się za pośrednictwem naszych Aplikacji w celu korzystania z działów zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników, Panini wymaga podania adresu emailowego dziecka, a także adresu jego rodzica lub opiekuna.

Użytkownicy, którzy nie przekażą informacji o wieku będą traktowani jak osoby poniżej 13 roku życia, a Panini zażąda podania adresu e-mail rodzica lub opiekuna.

Przy możliwej do zweryfikowania zgodzie, Panini gromadzi dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres emailowy, płeć, data urodzenia, kraj i województwo zamieszkania oraz inne informacje niezbędne do danej działalności (dotyczy konkursów, quizów, gier online itp.). Użyjemy adresu emailowego dziecka tylko w celu, w którym został podany, a adresu emailowego rodzica lub opiekuna jedynie do przekazania informacji o kontakcie ze strony dziecka. Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku poniżej 13 lat, od których zebraliśmy dane osobowe, mają prawo przeglądania tych danych i żądania ich usunięcia.

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mają prawa kupować towarów ani usług z naszych Aplikacji

Procedura ochrony rodzicielskiej przebiega następująco:

 1. rodzic/prawny opiekun dziecka otrzymuje wiadomość mailową z podsumowaniem danych osobowych dziecka i może potwierdzić lub anulować rejestrację dziecka poprzez wybranie odpowiedniego linku; rodzic/opiekun prawny dziecka nie jest zarejestrowany w naszej Aplikacji, ale może w każdej chwili sprawdzić dane osobowe wprowadzone przez dziecko lub anulować rejestrację.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zezwolić na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka bez konieczności zgody na przekazywanie tych informacji osobom trzecim. W razie zmiany przez Panini praktyki związanej z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem informacji, na które zgodę wyraził rodzic lub opiekun, Panini prześle informację i poprosi o wyrażenie zgody.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni zostaną powiadomieni o każdej zmianie pierwotnie zaakceptowanych danych osobowych wprowadzonej przez dziecko i zostaną poproszeni o ponowne wyrażenie zgody przed pobraniem nowych danych.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę i nie zezwolić na dalsze wykorzystywanie i gromadzenie danych osobowych dziecka.

Panini wykorzystuje funkcję geolokalizacji, dzięki której może ustalić, z których krajów następują pobrania Aplikacji, uwzględniając fakt, że proces kontroli rodzicielskiej zależny jest od kraju, z którego następuje pobranie Aplikacji, a nie od narodowości wskazanej w informacji rejestracyjnej.

Obowiązkowy charakter przekazania danych osobowych i konsekwencje braku odpowiedzi

Dostarczenie danych osobowych i ich przetwarzanie w celach określonych w ustępach a., b., i c. w części Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są niezbędne do wykonania regulowanej kontraktem relacji, a zatem stanowią konieczny warunek do nawiązania tejże relacji. A zatem niedostarczenie danych osobowych lub zgody na ich przetwarzanie z uwzględnieniem przesłania danych za granicę i udostępnienia ich firmom należącym do Panini Group, a także dowiedziona niezgodność danych ze stanem faktycznym, uniemożliwi Panini wykonanie określonej w kontrakcie relacji i upoważnia Panini do odmowy wypełnienia umowy lub przerwania jej wypełniania.

Dostarczenie danych osobowych i ich przetwarzanie w celach określonych w ustępach d., e. i f. w części Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są nieobowiązkowe. A zatem brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi Panini wykonywanie wymienionych tam działań.

W odniesieniu do uczestnictwa w grach, zawodach i konkursach z nagrodami, przesyłanie tekstów, rysunków czy zdjęć będzie uznane za równoznaczne ze zgodą na ich publikację, nawet jeśli ta zgoda nie została wcześniej jasno wyrażona.

Regulacje obowiązujące we wszystkich krajach

Ochrona prywatności Panini ma na celu ochronę danych osobowych na całym świecie i jest ona zgodna z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo i jakość informacji:

Naszym celem jest ochrona i przetwarzanie danych osobowych w sposób najlepszy z możliwych. Dbamy o należyte zabezpieczenia, które są wymagane do ochrony danych osobowych, a których gwarancją jest zastosowanie szyfrowania do transmisji poufnych informacji.

Wykorzystanie usług zewnętrznych

Panini może korzystać z zewnętrznych usługodawców do zbierania, wykorzystywania, analizowania i przetwarzania informacji. Panini zwraca się do podmiotów, dostarczających usługi zewnętrzne, o operowanie informacjami w sposób zgodny z Polityką prywatności Panini, włącznie z możliwym zatrudnieniem "operatorów danych" w razie potrzeby.

Łączenie i kupno

Z powodów strategicznych lub biznesowych Panini może zdecydować o sprzedaży, kupnie, założeniu lub zreorganizowaniu firm w pewnych krajach. Takie transakcje mogą wiązać się z przekazaniem danych osobowych nabywcom lub potencjalnym nabywcom, albo pozyskaniem tego typu danych od sprzedawców. Celem PANINI jest zapewnienie właściwej ochrony i właściwe użycie tego rodzaju danych w trakcie przeprowadzania takich transakcji.

Połączenie ze stronami nienalężącymi do Panini

Witryny internetowe Panini mogą zawierać odnośniki do innych Aplikacji. Panini nie odpowiada za procedury dotyczące prywatności ani zawartość w takich witrynach.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Administratorem danych jest Panini S.p.A. z siedzibą główną w Modenie przy viale Emilio Po 380. Osobą wprowadzającą dane jest Director New Media, Giorgio Aravecchia. webprivacy@panini.it

Możesz korzystać ze swoich praw, a zatem uzyskiwać dostęp do swoich danych, by je skontrolować, sprawdzić ich wykorzystanie, a w szczególnych wypadkach poprawić, zaktualizować, zmienić, uzupełnić, usunąć albo sprzeciwić się ich wykorzystywaniu poprzez użycie funkcji edytowania danych w naszej witrynie bądź poprzez kontakt pod adresem webprivacy@panini.it

 1. Zainteresowana osoba ma prawo uzyskać informację o pozyskaniu lub braku pozyskania związanych z nią danych osobowych i to nawet wtedy, gdy dane te nie są jeszcze zarejestrowane, oraz do otrzymania tej informacji w sposób zrozumiały.
 2. Zainteresowana osoba ma prawo znać
  1. pochodzenie danych osobowych
  2. cele i środki użyte do przetwarzania danych
  3. logikę zastosowaną w przypadku przetwarzania danych z pomocą instrumentów elektronicznych
  4. tożsamości posiadaczy, osób odpowiedzialnych i "przedstawicieli" wskazanych zgodnie z art. 5, paragraf 2
  5. ciała lub kategorie ciał, do których dane osobowe mogą być przesłane, lub które mogą uzyskać do nich dostęp jako przedstawiciele pewnych terytoriów stanowych, osoby odpowiedzialne lub osoby nadrzędne.
 3. Osoba zainteresowana ma prawo:
  1. otrzymać uaktualnienie, poprawkę lub dokonać scalenia wszelkich danych
  2. wystąpić o usunięcia swoich danych, trzymanie ich w sposób gwarantujący zachowanie anonimowość lub zablokowania, gdy używane są do łamania prawa. Dotyczy to również danych, które niekoniecznie muszą być przechowywane dla celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
  3. uzyskać potwierdzenie, że zawartość powyższych punktów a) i b) została przekazana ciałom, do których przesłano te dane chyba, że poinformowanie ich jest niemożliwe lub wymaga środków nieproporcjonalnie dużych w porównaniu z wagą chronionych praw.
 4. Osoba zainteresowana ma prawo odmówić w całości lub części:
  1. używania jego/jej danych dla celów zgodnych z prawem nawet, jeśli dane są odpowiednie dla celu, dla którego zostały zebrane.
  2. używania jego/jej danych w celu wysyłania materiałów promocyjnych lub sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia ankiet marketingowych lub prowadzenia korespondencji komercyjnej.