© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania Aplikacji

Zalecamy uważnie przeczytać warunki użytkowania przed skorzystaniem z naszej witryny i aplikacji na smartfony i tablety (zwanych dalej ogólnie jako "Aplikacja"). Nawigacja i/lub korzystanie z zamieszczonych usług w Aplikacji oznacza pełną zgodę na warunki użytkowania.
Korzystanie z Zawartości Aplikacji

Aplikacja ta stanowi własność Panini S.p.A. - Jednego Akcjonariusza (dalej zwanego Panini). Zabrania się kopiowania, przetwarzania, publikowania, przesyłania i rozpowszechniania w każdy sposób materiałów pobranych z tej Aplikacji. Dozwolony jest jedynie ich użytek osobisty. Zabronione jest wykorzystywanie tej Aplikacji w celach komercyjnych i w jakikolwiek sposób, który w naszej opinii jest niezgodny z prawem lub szkodliwy.

Nieuprawnione wykorzystanie tekstu lub ilustracji, w tym materiału częściowego, będzie legalnie ścigane jako naruszenie praw autorskich i innych praw majątkowych.

Instalując tą Aplikację i/lub korzystając z niej, Użytkownik zaświadcza, że przeczytał, zrozumiał i przyjął do wiadomości warunki użytkowania. Zobowiązuje się też do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie akceptujesz jakiejś części poniższych zasad użytkowania, nie korzystaj z tej Aplikacji.

Aplikacja zawiera informacje o licencjach i prawach autorskich, które muszą być przestrzegane. Informacje zamieszczone w Aplikacji mogą zawierać techniczne nieścisłości lub pomyłki typograficzne, za które Panini nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje mogą zostać zmienione lub uzupełnione bez uprzedzenia. Panini zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i/lub ulepszeń produktów i/lub procedur, które przedstawia ta Aplikacja. Panini ma prawo edytować Aplikację i usuwać jej zawartość lub funkcje w dowolny sposób i na dowolnej podstawie lub bez powodu. Panini nie gwarantuje dokładności ani kompletności tego materiału. Potwierdzasz, że korzystasz z tej witryny i polegasz na znajdujących się na niej materiałach na swoje własne ryzyko. Dostarczając tego typu materiały Panini nie udziela ci jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych praw wyrażonych przez patenty, znaki handlowe, prawa autorskie lub inne prawa do własności intelektualnej.

Informacje publikowane przez Panini w tej Aplikacji mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie nawiązania do produktów, których data premiery nie jest jeszcze potwierdzona bądź które nie są dostępne w twoim kraju.

Przesyłanie informacji i materiałów

Ty nie powinieneś, a Panini nie chce, byś za pośrednictwem tej Aplikacji wysyłał jakiekolwiek informacje poufne lub prawnie zastrzeżone. Potwierdzasz, że wszelkie informacje lub materiały dostarczone Panini nie będą traktowane jako poufne lub prawnie zastrzeżone. Dostarczając Panini takich informacji lub materiałów udzielasz Panini nieograniczonego i nieodwracalnego prawa do ich używania, reprodukowania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania, a w dalszej kolejności zezwalasz Panini na swobodne korzystanie z jakichkolwiek pomysłów, idei lub wiedzy, które dostarczyłeś. Niemniej jednak nie opublikujemy twojego imienia, ani też nie poinformujemy, że dostarczyłeś takie materiały lub inne informacje chyba, że:

  1. otrzymamy zgodę na użycie twojego imienia;
  2. wcześniej poinformowaliśmy cię o sposobach użycia dostarczonych nam materiałów i informacji dla innych celów pod twoim imieniem;
  3. jest to wymagane przez prawo.

Za przesłane informacje lub materiały uznaje się tekst, wiadomości, pomysły, konspekty, grafikę, zdjęcia, rysunki, filmy, prace audiowizualne, twoje i/lub innych osób materiały biograficzne i/lub podobne, które są przesyłane, publikowane, wgrywane, włączane w treść, ujawniane, pokazywane albo rozpowszechniane w Aplikacji Panini lub za ich pośrednictwem. Takie materiały, przekazane przez ciebie do Panini poprzez Aplikację, opublikowane lub wgrane, będą traktowane jako jawne i niebędące twoją własnością, a Panini nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań w związku z tymi materiałami i ich otrzymaniem bądź nieotrzymaniem. Jeśli niezamówione materiały zostaną w sposób zamierzony lub niezamierzony przesłane do naszej Aplikacji, jest to czynione ze świadomością, że nie wiąże nas żadna umowa. A zatem zgadzasz się przekazać te materiały nie na podstawie umowy tajności czy zaufania, a także zgadasz się, że nie otrzymasz z naszej strony żadnej opinii ani wynagrodzenia.

Panini może jednak prosić o przesłanie materiałów poprzez funkcje i aktywności w swojej Aplikacji. Materiały i informacje, o których przesłanie prosimy wprost poprzez jakieś cechy lub aktywności w Aplikacji (takie jak konkursy z nagrodami, innego rodzaju konkursy i promocje) wymagają zapisania się i zgody na obowiązujące zasady przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedzialność

Panini nie ponosi odpowiedzialności za zawartość aplikacji i witryn internetowych należących do stron trzecich, linki do których mogą znajdować się w tej Aplikacji. Jeśli wejdziesz na witrynę internetową lub aplikacje należące do stron trzecich, powinieneś pamiętać, że nawet jeśli zawiera ona logo Panini, Panini nie ma żadnej kontroli nad zawartością tej niezależnej witryny internetowej czy aplikacji. Dodatkowo, link do strony internetowej lub aplikacji należącej do strony trzeciej nie oznacza, że PANINI potwierdza lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość lub ich użytkowanie. Jeśli postanowisz wejść i użyć jakiejkolwiek połączonej witryny lub aplikacji i/lub pobrać z niej pliki, robisz to na swoje własne ryzyko, i na tobie spoczywa odpowiedzialność za podjęcie kroków mających zabezpieczyć cię przed elementami stanowiącymi zagrożenie takimi, jak wirusy, robaki, trojany i inne.

Panini w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, szczególne lub wtórne szkody (włączając w to, ale nie ograniczając się do straconych zysków, przerw w pracy, utraty informacji, programów lub innych danych z twojego systemu przetwarzającego informacje), które mogą wynikać z użytkowania tej Aplikacji lub innych połączonych z nią witryn lub aplikacji, nawet jeśli Panini wyraźnie poinformowało o możliwości powstania takich szkód.

Wszystkie informacje na tej witrynie dostarczone są "tak jak są" bez jakiegokolwiek następstwa prawnego lub gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, wliczając w to, ale nie ograniczając się do gwarancji przydatności do handlu, braku naruszeń prawa lub przydatności do jakiegokolwiek określonego celu.

Panini zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub wprowadzania poprawek do tych warunków bez uprzedniego powiadomienia i w dowolnym czasie. Dalsze korzystanie z tej Aplikacji po wprowadzeniu zmian do warunków jej użytkowania oznacza wyrażenie przez ciebie zgody na te zmiany. Ważne jest zatem, byś regularnie czytał treść tej strony po to, by być zawsze poinformowanym o wszelkich zmianach.

Panini dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja zawsze działała i była dostępna. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Aplikacja jest dostarczana przez sieci komórkowe, które nie są kontrolowane przez Panini. Z tego powodu, Panini nie może być odpowiedzialne za brak dostępności Aplikacji, bądź za inne trudności, jak np. za brak możliwości pobrania bądź brak dostępu do zawartości, bądź innej awarii systemu łączności, która może skutkować, że Aplikacja będzie niedostępna.

Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunków za swój telefon komórkowy bądź urządzenia przenośnego umożliwiającego dostęp do Aplikacji, Panini zakłada, że otrzymałeś zgodę od płatnika rachunków na używanie Aplikacji.