© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Personvern

Personvernet er utarbeidet av Panini S.p.A. - Enkeltmedlem (heretter kalt Panini), datakontrollør for behandling av personopplysninger (heretter "personopplysninger) vi samler inn gjennom våre websider og applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett (heretter vil nettstedet og dennes applikasjon bli kalt for "applikasjonen" og/eller "applikasjonene) som du har oppgitt direkte, eller som vi har mottatt eller generert gjennom behandlingen av din registrering i områder av våre applikasjoner.

Panini er opptatt av ditt personvern. Vi ber derfor om at du leser denne informasjonen nøye for å foreta et bevisst valg når du fyller ut feltene ved registrering i områdene i applikasjonen for bruk av disse, eller ved kjøp av våre produkter og/eller tjenester.

Innhentede opplysninger

Panini påkrever ikke at personopplysninger skal oppgis for å besøke hovedområdene i applikasjonene. Uansett så inneholder noen av våre nettsteder spesialområder og områder forbeholdt registrerte medlemmer.

Panini kan hente inn to typer opplysninger:

 • Personopplysninger
 • Anonyme opplysninger

Behandlede personopplysninger er opplysninger påkrevd ved registrering i applikasjonene og/eller ved kjøp av våre produkter og/eller tjenester, ved deltakelse i konkurranser eller begivenheter avholdt av oss, eller som du har sendt oss av fri vilje, og opplysninger som senere er generert ved styringen av ulike forbindelser.

Anonyme opplysninger er de som gjelder bruken av applikasjonene, nettvaner og datatrafikk generelt. De innhentede opplysningene forblir anonyme og kan ikke brukes for å idenfisere brukere.

For mer informasjon, les vår Policy for informasjonskapsler.

PersonalDataProcessing.html

Formål og metoder for behandling av personopplysninger

Formålet med behandling av personopplysninger:

 1. Gjøre det mulig å gjennomføre oppgaver som er nært relatert og instrumentale for å styre forholdene mellom brukere og kunder, f.eks. ved å svare på spørsmål sendt inn via kontaktskjemaet, aktivere reserverte områder i applikasjonene, tilby de forespurte tjenestene og gjennomføre kontrakter for salg av produkter og/eller tjenester, og kontrollere hvordan disse forholdene fungerer.
 2. Gjøre det mulig med en forsvarlig utføring av kontraktsforpliktelsene vi har påtatt oss i forhold til brukere og kunder og omvendt, samt regnskaps-og skattekrav.
 3. Gjøre det mulig å oppfylle forpliktelser pålagt av lover, forskrifter og EU-lovgivning, samt bestemmelser gitt av myndighetene ved lov, overvåkings- og kontrollorganer.
 4. Utføre informasjonsoppgaver angående våre tilleggsprodukter og/eller tjenester, samt reklame, salg og markedsføring.
 5. Sette opp brukergrupper ved å behandle dataene gitt av kundene våre, slik at Panini ikke sender alminnelige salgs- og reklameinformasjon til alle brukerne. På denne måten kan vi dele inn brukerne i grupper ut fra interesse, f.eks. ut fra land, språk, kjønn, tidligere kjøp, osv. Vi kan dermed sende deg salgsbrev som er høyst relevante og lite påtrengende. Til slutt minner vi deg på at samtykket du gir til tilsending av salgs- og reklamebrev ikke kun gjelder kommunikasjonene sendt via automatiske systemer uten inngrep fra operatøren (f.eks. e-post), men utvides også til å gjelde vanlige kontaktmåter, som f.eks. postgangen. Du kan alltid tilbaketrekke samtykket til behandlingen av dine opplysninger til dette formålet, også på en usammenhengende måte, hvis du f.eks. kun vil motta reklame via vanlig postgang og ikke gjennom automatiske systemer.
 6. Gjennomføre aktiviteter som gjengir graden av kundetilfredshet.

Behandlingen vil skje via computer eller på papir, begge helst som databaser eller lagring, og vil om nødvendig innebære bruk av postforsendelser, telefon-og datasystemer. Panini vil også gjennomføre behandlingen gjennom segmenteringsteknikker for brukere og kunder på grunnlag av aggregering av innhentede personopplysninger for å begrense tilsendingen av brev og tilbud.

Hvis du bruker en tjeneste i en Panini-applikasjon, kjøper eller har kjøpt et produkt eller tjeneste av Panini, vil du motta reklameinformasjon fra oss om samme type produkt og/eller tjeneste. Du kan uansett når som helst avbryte mottaket av denne reklameinformasjonen ved å sende oss en melding til adressen oppgitt i det siste avsnittet, eller via computer ved å følge fremgangmåten angitt på slutten av denne meldingen.

Med forbehold for unntakene oppført nedenfor, er personopplysningene generelt ikke ment for utgivelse, kommunikasjon eller distribusjon.

Personopplysninger vil bli gjort kjent for Paninis ansatte og andre selskaper i Panini-konsernet med ansvar for utvikling og administrering av nettsiden eller applikasjoner. Alle ansatte i Panini-konsernet, som i kraft av sin stilling som oppnevnt datakontrollør og/eller ansvarlig for databehandling i henhold til den gjeldende selskapsstrukturen, har ansvaret for behandlingen av disse for å oppnå de ovennevnte formålene. Videre vil personopplysningene gjøres kjent for tredjeparts selskaper (oppnevnte datakontrollører for behandlingen) som er ansvarlige for behandlingen gjennom utskilling (f.eks. et selskap som har ansvaret for forvaltning og gjennomføring av salgsordrer).

Personopplysninger kan utleveres til tredjeparter som Panini har løpende kontraktsforhold med, og som gjelder tjenester for den aktiviteten (f.eks. regnskapsselskaper, revisorer, osv.).

Personopplysninger kan deles, brukes og overføres innenfor selskapene som er en del av Panini-konsernet i henhold til de formålene opplysningene ble innhentet til.

Til slutt vil personopplysninger bli utlevert hvis det kreves av kompetente skattekontor eller andre offentlige organer, i samsvar med gjeldende regelverk.

Informasjon om personopplysninger for barn under 13 år:

Når et barn under 13 år (eller eldre, avhengig av gjeldende lov) registrerer seg i våre applikasjoner for bruk av områdene forbeholdt registrerte brukere, krever Panini e-postadressen til både barnet og barnets foreldre eller formyndere.

Brukere som ikke oppgir alder behandles som om de er under 13 år gamle. Panini vil derfor i slike tilfeller også kreve e-postadressen til hans/hennes forelder eller verge.

Med en verifisert godkjenning henter Panini inn personopplysninger som for- og etternavn, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, land og bostedsadresse, eller andre opplysninger som kreves til en spesiell aktivitet (konkurranser, spørreleker eller nettspill, osv.). Vi bruker kun barnets e-postadresse til det formålet den ble innhentet til, og vi bruker kun foreldrenes eller formyndernes e-postadresse for å meddele at barnet har vært i kontakt med oss. Foreldre og formyndere til barn under 13 år som vi har innhentet personopplysninger for, har rett til innsyn i barnets personopplysninger og kan be om å slette opplysningene.

Barn under 18 år har ikke lov til å kjøpe produkter eller tjenester gjennom våre applikasjoner.

Prosedyren for barnekontroll er som følger:

 1. Barnets foreldre/formyndere mottar en e-post med en oppsummering av barnets personopplysninger og kan bekrefte eller slette registreringen av barnet med den aktuelle lenken. Foreldrene/formynderene registreres ikke i våre applikasjoner, men kan når som helst undersøke hvilke personopplysninger barnet har oppgitt, eller fjerne barnets registrering.
 2. Foreldre og verger kan tillate innsamling og bruk av barnet sitt sine personopplysningene uten å godta at slik informasjon utleveres til noen tredjepart. Hvis Panini endrer praksis for innhenting, bruk eller utlevering av informasjon som den foresatte allerede har godtatt, vil Panini sende den foresatte et varsel om dette og be om samtykke.
 3. Foreldre og verger vil informeres dersom barnet endrer de opprinnelige personopplysningene, og det vil bes om samtykke på nytt før innsamling av slike nye data.
 4. Foreldre og verger kan tilbakekalle sitt samtykke og nekte fremtidig bruk og innsamling av personlige opplysninger fra sitt barn.

Panini bruker en lokaliseringsfunksjon for å finne ut fra hvilket land applikasjonene besøkes. Kontrollprosedyren for barns registrering avhenger av landet som brukeren kobler seg opp fra, og ikke av applikasjonen eller landet oppgitt i registreringsinformasjonen.

Pålagt samtykke til innhenting av personopplysninger og konsekvensene hvis det ikke oppfylles

Oppgivelsen og behandlingen av personopplysninger til formålene oppgitt i punktene a., b., og c., i området Formål, og metodene for behandlingen av personopplysningene, er nødvendige for utføringen av kontraktsforholdet, og er derfor nødvendige for å etablere selve forholdet. Hvis personopplysningene ikke oppgis, hvis det ikke gis samtykke til behandlingen med hensyn til overføringen av personopplysningene utenlands og til selskaper som er en del av Panini-konsernet, eller ved ufullstendige opplysninger, vil det derfor ikke være mulig for Panini å gjennomføre kontraktsforholdet. Dette autoriserer Panini til å avvise utføringen av kontraktsforholdet, eller til å avbryte utføringen.

Innhentingen og behandlingen av personopplysningene til formålene oppgitt i punktene d., e. og f. i området Formål og metodene for behandlingen av personopplysningene, er valgfrie. Hvis du ikke samtykker til behandlingen av opplysningene, vil det dermed være umulig for Panini å utføre aktivitetene.

Når det gjelder deltakelse i spill, konkurranser og begivenheter med premier, anser vi tilsending av tekst, tegninger eller bilder som samtykke til utgivelse, selv om det ikke er uttrykkelig gitt.

Bestemmelser gyldige for alle land

Panini personvern er i samsvar med lov om offentliggjøring av behandling av personopplysninger for å garantere beskyttelsen av personopplysninger i hele verden.

Sikkerhet og kvalitet på personopplysningene

Vårt formål er å verne og behandle personopplysningene på best mulig måte. Vi iverksetter egne og lovfestede sikkerhetstiltak for å verne om dine personopplysninger, f.eks. bruk av kryptering ved sending av konfidensiell informasjon.

Bruk av underleverandører

Panini kan bruke eksterne tjenester for å innhente, bruke, analysere og behandle opplysningene. Panini ber agenturer som leverer eksterne tjenester om å håndtere opplysningene i samsvar med Panini personvernerklæring, som eventuelt inkluderer utpeking av en behandlingsansvarlig.

Fusjoner og oppkjøp

Av strategiske og forretningsmessige årsaker kan Panini bestemme seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller reorganisere virksomheter i noen land. Slike transaksjoner kan inkludere at personopplysninger overføres til kjøpere eller mulige kjøpere, eller mottas fra selgere. Panini streber alltid etter å verne om personopplysningene under slike transaksjoner.

Oppkobling til nettsteder som ikke eies av Panini

Panini-applikasjonene kan inneholde lenker til andre nettsteder. Panini er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernet som brukes på disse nettstedene.

Rett til innsyn

Datakontrollløren for personopplysninger er Panini S.p.A. - Enkelt andelseier, med hovedkontor i Viale Emilio Po 380, Modena. Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene er New Media direktøren Giorgio Aravecchia. webprivacy@panini.it

Du kan utøve dine rettigheter og kreve tilgang til dine data, kontrollere hvordan de brukes, eller i spesielle tilfeller korrigere, oppdatere, endre, redigere eller tilføye opplysninger til disse, slette dem eller motsette deg bruken av disse under "Redigere opplysninger" på vårt nettsted, eller ved å skrive til: webprivacy@panini.it

 1. Vedkommende person har rett til å få informasjon om eksisterende eller ikke-eksisterende personopplysninger, selv om personopplysningene ikke enda er registrert, og til å motta slik informasjon på en forståelig måte.
 2. Vedkommende person har rett til å vite
  1. hvor personopplysningene er hentet fra
  2. formålet og metodene for behandlingen av personopplysningene
  3. logikk som anvendes hvis behandlingen av personopplysningene utføres med elektroniske hjelpemidler
  4. navn og adresse på datakontrolløren, den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant i henhold til artikkel 5, stk. 2
  5. tredjeparter eller kategorier av tredjeparter som personopplysningene vil utleveres til, eller hvem som kan få adgang til dem i form av representanter, datakontrollør eller ansvarlige i visse land.
 3. Vedkommende person har rett til å
  1. oppdatere, endre eller i givet tilfelle tilføye personopplysninger
  2. be om å få slettet personopplysninger, å få dem anonymisert eller sperre dem ved lovstridig bruk. Dette inkluderer også personopplysninger som ikke nødvendigvis oppbevares for det formålet de har blitt innhentet og behandlet.
  3. få en bekreftelse på at innholdet i de ovennevnte punktene a) og b) har blitt meddelt til de tredjeparter som personopplysningene har blitt videregitt til, med mindre en slik kommunikasjon er umulig eller krever midler som er urimelige i forhold til rettighetene.
 4. Vedkommende person har rett til helt eller delvis å motsette seg følgende:
  1. behandling av personopplysningene, av legitime årsaker, selv om personopplysningene er relevante til formålet de har blitt innhentet til
  2. behandling av personopplysningene for tilsending av reklamemateriale, direkte salg, markedsundersøkelser eller kommersiell informasjon.