© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de App

We raden u aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u navigeert door de website of gebruik maakt van diensten ervan en van de bijbehorende applicatie voor smartphones en tablets, indien aanwezig (hierna gezamenlijk aangeduid als "App"). Door de diensten op de App te bekijken en/of te gebruiken, accepteert u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig.
Gebruik van de inhoud van de App

Deze App is eigendom van Panini S.p.A. - Enige aandeelhouder (hierna te noemen Panini). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze Applicatie te kopiëren, reproduceren, publiceren of op andere manieren of op andere websites of apps te verspreiden, behalve voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze App voor commerciële doeleinden te gebruiken of te gebruiken op een wijze die door ons als onwettig of schadelijk kan worden ervaren.

Onbevoegd gebruik van teksten of illustratiemateriaal, incl. deelgebruik, wordt wettelijk vervolgd als schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten.

Door de installatie en/of het gebruik van de App verklaart de gebruiker dat hij/zij de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd en bovendien verklaart hij/zij alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen na te leven. Als u niet volledig akkoord wilt gaan met de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan, raden wij u aan de App niet te gebruiken.

Deze App bevat informatie die onderhevig is aan copyrights en eigendomsrechten, welke strikt dienen te worden gerespecteerd. De informatie op deze App kan technische onvolkomenheden of typefouten bevatten waarvoor Panini niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Informatie kan zonder verdere kennisgeving worden veranderd en aangepast. Bovendien behoudt Panini zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving producten en procedures zoals beschreven op deze App te veranderen of te verbeteren. Bovendien heeft Panini het recht de App aan te passen of inhoud of functies te verwijderen om welke reden dan ook en/of zonder opgaaf van redenen. Panini aanvaardt geen verantwoordelijkheid wat de juistheid en volledigheid van de informatie betreft. Het gebruik ervan is voor uw eigen risico. Door het verstrekken van dergelijk materiaal geeft Panini de gebruiker geen licenties voor auteursrechten, patenten, copyrights of ander intellectueel eigendomsrecht.

De door Panini geplaatste informatie op de App kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten die in uw land niet beschikbaar zijn.

Het insturen van informatie en materiaal

Panini accepteert in deze applicatie geen inzending van materiaal en/of informatie van vertrouwelijke of beschermde aard. Alle naar Panini gestuurde informatie of materiaal zal als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Het doorsturen van informatie of materialen van welke soort dan ook naar Panini geeft Panini toestemming om de informatie en/of materialen te gebruiken, kopiëren, afbeelden, uit te voeren, aan te passen, verder te verspreiden en te distribueren. Door dit materiaal en deze informatie door te sturen, gaat u akkoord met Panini’s vrije gebruik van alle ideeën, concepten, kennis of technieken die voor welk doel dan ook naar ons gestuurd zijn. Daarentegen wordt uw naam niet gepubliceerd, noch het feit dat materiaal of informatie door u naar ons is gestuurd, tenzij:

  1. gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven,
  2. wij de gebruiker van tevoren hebben geïnformeerd over het publiceren van zijn naam bij het gebruiken van materiaal of informatie,
  3. het wettelijk verplicht is.

Ingestuurde informatie of materialen zijn bestemd als tekst, berichten, ideeën, concepten, illustraties, tekeningen, video’s, foto´s, audiovisueel werk of biografisch werk en materiaal van u en/of andere personen en/of soortgelijk materiaal, die worden doorgestuurd, gepubliceerd, geüpload, opgenomen, doorgegeven op of via de Panini-App. Dergelijk gepubliceerd of geüpload materiaal dat u verstrekt aan Panini via de App wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Panini accepteert er geen aansprakelijkheid of verplichting voor, ook niet voor het al dan niet ontvangen ervan. Er is geen sprake van een overeenkomst bij het, bedoeld of onbedoeld, ongevraagd materiaal verstrekken aan onze App. U gaat ermee akkoord dat u het materiaal instuurt zonder dat er een relatie bestaat van vertrouwelijkheid of vertrouwen. U verwacht bovendien geen beoordeling, compensatie of vergoeding van welke aard dan ook van onze kant.

Het kan voorkomen dat Panini u vraagt om materiaal te verstrekken bij bepaalde onderdelen en acties op deze App. Als wij u vragen om materiaal en/of gegevens te verstrekken via de onderdelen of activiteiten op een App (zoals wedstrijden met prijzen, toernooien en aanbiedingen), dient u zich hiervoor te registreren en akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Panini is niet verantwoordelijk voor de websites of apps die via deze App toegankelijk zijn. Als u een website of apps van derden opent, zelfs als deze het Panini-logo bevat, dient u zich ervan bewust te zijn dat het een website of app is, die onafhankelijk is van Panini, dat Panini geen invloed heeft op de inhoud van een dergelijke website of app. Bovendien betekent een link naar websites of apps van derden niet dat Panini goedkeuring geeft aan of verantwoordelijkheid draagt voor hun inhoud of hun gebruik. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat, wat voor materiaal u ook selecteert, dit vrij van schadelijke elementen is zoals virussen, wormen, "Trojan Horses" en dergelijke.

In geen geval is Panini aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die gerelateerd kan worden aan het gebruik van deze App of andere websites of apps die via een link toegankelijk zijn, inclusief, zonder limiet, verlies van inkomsten, winst of omzet, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of professionele handelingen, verlies van informatie of programma's of andere data op uw computer of andere apparaten, zelfs als Panini uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Alle informatie wordt geleverd in de "staat waarin ze wordt aangetroffen".

Alle informatie die op deze site wordt aangeboden is op zichzelf staand, zonder verdere ondersteuning of garantie, uitgesproken of verondersteld, van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot garanties voor verhandelbaarheid, geschiktheid of betrouwbaarheid voor elk mogelijk doel.

Panini behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment. Het voortdurende gebruik van deze App nadat er veranderingen in deze condities zijn aangebracht, veronderstelt de acceptatie van die veranderingen. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker deze pagina regelmatig leest om er zeker van te zijn dat hij op de hoogte blijft van mogelijke veranderingen.

Panini zal, binnen de grenzen van de redelijkheid, er voor zorgen dat de App altijd werkt en beschikbaar is. De App wordt echter via mobiele netwerken beschikbaar gesteld die niet door Panini worden beheerd. Daarom kan Panini niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet beschikbaarheid van de App of moeilijkheden bij het downloaden, niet kunnen downloaden, toegang tot de inhoud of andere communicatiestoringen die tot de niet beschikbaarheid van de App kunnen leiden.

Als u niet degene bent die de factuur betaalt voor de mobiele telefoon of het handheldapparaat waarmee u verbinding met de App maakt, wordt verondersteld dat u toestemming heeft van de factuurbetaler om de App te gebruiken.